تازه نفس عنوان یک مجموعه آموزشی برای ترک سیگار دائمی است. ما از سال 1395 شروع به فعالیت کردیم. جایی که هنوز اسمی تحت عنوان تازه نفس به ذهنمان نرسیده بود و سخت مشغول ارتباط با آدمها برای کمک به ترک سیگارشان بودیم.

تازه نفس عنوان یک مجموعه آموزشی برای ترک سیگار دائمی است. ما از سال 1395 شروع به فعالیت کردیم. جایی که هنوز اسمی تحت عنوان تازه نفس به ذهنمان نرسیده بود و سخت مشغول ارتباط با آدمها برای کمک به ترک سیگارشان بودیم. همه چیز از داستان شخصی ترک سیگار حامد سلیمی شروع شد و رفته رفته با افزایش محتواهای صوتی و نوشتاری که در شبکه های اجتماعی خود منتشر می کردیم توانستیم سبک آموزشی خود را به مخاطبانمان بشناسانیم. تازه نفس امروز در میان شماست تا نشان بدهد از زندگی بدون سیگاره م می شود لذت برد.

دسته بندی

انتخاب آسان است وقتی مسیرها مشخص باشد