تازه نفس

تازه نفس

ترک سیگار با حامد سلیمی

مطالب زیر بر اساس آرشیو لیست شده اند.

افتتاح از 1395

آشنایی با تازه نفس

تازه نفس عنوان یک مجموعه آموزشی برای ترک سیگار دائمی است. ما از سال 1395 شروع به فعالیت کردیم. جایی که هنوز اسمی تحت عنوان تازه نفس به ذهنمان نرسیده بود و سخت مشغول ارتباط با آدمها برای کمک به ترک سیگارشان بودیم.